Գաղտնիություն

Գաղտնիություն

Գաղտնիություն

Գաղտնիություն

 

Ծառայությունների մատուցման պայմաններ-Հետեւյալ պայմանները կարգավորում են smartcheck.am -ի ողջ բովանդակությունը, ծառայությունները եւ ապրանքների մատչելիությունը  (միասին վերցված, Կայք) : Կայքը պատկանում է եւ շահագործվում է gebecert.com- ի կողմից: Կայքը ներկայացված է ձեզ և ենթակա է ձեր կողմից ընդունման`առանց սույն կայքում պարունակվող բոլոր պայմանների փոփոխության ։ Պայմաններ, որոնք կայքում տեղադրվում են ժամանակ առ ժամանակ  smartcheck.am- ի կողմից (համախմբված ՝« Համաձայնագիր) ։

Խնդրում ենք կարդալ սույն Համաձայնագիրը, նախքան կայք մուտք գործելը կամ օգտագործելը: Կայքի ցանկացած մասից օգտվելով, դուք համաձայնվում եք պարտավորված լինել լինել սույն պայմանագրի պայմաններով: Եթե դուք չեք համաձայնում այս պայմանագրի բոլոր պայմաններին ,ապա չեք կարող մուտք գործել կայք կամ օգտագործել որեւէ ծառայություն:

Դուք պատասխանատվություն եք կրում ձեր հաշվի անվտանգության պահպանման համար, եւ դուք լիովին պատասխանատու եք հաշվի վրա կատարվող բոլոր գործողությունների եւ դրա հետ կապված ցանկացած այլ փոփոխությունների համար: Դուք չպետք է օգտագործեք ձեր հաշիվը ապակողմնորոշիչ կամ անօրինական ձեւով, ներառյալ այնպիսի ձեւով, որը նախատեսված է ուրիշների անվան կամ հեղինակությանը վնաս հասցնելու համար, եւ smartcheck.am- ը կարող է փոխել կամ հեռացնել ցանկացած նկարագրության կամ բառապաշար, որը համարում է անբավարար կամ անօրինական, կամ այլ կերպ կարող է պատճառ դառնալ ,որը կբերի smartcheck.am- ին պատասխանատվության։ Դուք պետք է անմիջապես տեղեկացնեք smartcheck.am- ին ձեր հաշվի ցանկացած չարտոնված օգտագործման կամ անվտանգության որեւէ այլ խախտման մասին: smartcheck.am- ը պատասխանատվություն չի կրում ձեր կողմից արված ցանկացած գործողությունների կամ բացթողումների համար, ներառյալ այդպիսի գործողությունների կամ բացթողումների արդյունքում առաջացած ցանկացած վնասի համար։

Եթե կայքէջում տեղադրում եք նյութ, ապա անհրաժեշտ է հղում կատարել կայքէջին  կամ այլ  աղբյուրի ,եթե թույլատրում եք որեւէ երրորդ կողմի նյութի  հրապարակումը կայքի միջոցով ,  ապա ցանկացած նման նյութ, «Բովանդակություն» հրապարակելիս , լիովին պատասխանատու եք բովանդակության համար եւ բովանդակությունից բխող ցանկացած վնասի համար: Անկախ այն բանից, թե արդյոք Բովանդակությունը կազմում է տեքստ, գրաֆիկա, ձայնային ֆայլ կամ համակարգչային ծրագիր: Բովանդակություն մատչելի դարձնելով, դուք ներկայացնում եք ,որ երաշխավորում եք, որ.

 

>Բովանդակության ներբեռնումը, պատճենումը եւ օգտագործումը չի խախտում սեփականության իրավունքը, չսահմանափակվելով հեղինակային իրավունքի, արտոնագրի, ապրանքային նշանի կամ առեւտրային գաղտնիքի իրավունքների,ցանկացած երրորդ կողմի իրավունքները,

>Եթե ձեր գործատուն ունի սեփականության իրավունքներ ,այն բովանդակության հանդեպ, որը դուք հրապարակում եք, ապա անհրաժեշտ է, որ ունենաք թույլտվություն գործատուից բովանդակությունը օգտագործելու համար

>դուք լիովին հետեւել եք բովանդակության հետ կապված ցանկացած երրորդ կողմի լիցենզիաներին եւ արել եք բոլոր անհրաժեշտ բաները, որպեսզի հաջողությամբ բավարարեք վերջնական օգտագործողներին  ներկայացվող պայմանները.

>բովանդակությունը չի պարունակում կամ չի ներառում որեւէ վիրուսներ, , վնասակար ծրագրեր, տրոյական ձի կամ այլ վնասակար կամ ապակառուցողական բովանդակություն,

>Բովանդակությունը սպամ չէ եւ չի ուղորդումերրորդ կողմի կայքերին կամ երրորդ կողմի կայքերի որոնողական աղյուսակի բարձրացման  նպատակ չունի ,չի պարունակում այլ անօրինական գործողություններ (օրինակ, ֆիշինգի, չի պարունակում այլ անցանկալի  կոմերցիոն;
>Բովանդակությունը անբարեխիղճ և զրպարտող չէ (ավելի մանրամասն տեղեկություններ այն մասին, թե ինչ է նշանակում), ատելություն, ռասայական կամ էթնիկական խտրականություն չի քարոզում , չի խախտում որեւէ երրորդ անձի գաղտնիության իրավունքը.

>Բովանդակության մեջ ունեք կոդեր ՝ ճշգրտորեն դասակարգված, դասակարգված ըստ տեսակի, օգտագործման, արդյոք դա արվել է smartcheck.am-ի կողմից , թե այլ

> Բովանդակություն smartcheck.am- ին ներկայացնելով, Դուք smartcheck.am- ին շնորհում եք համաշխարհային, հեղինակային եւ ոչ բացառիկ արտոնագիր, օգտագործելու, տարածելու, վերարտադրելու, փոփոխելու, հրապարակելու Բովանդակությունը ։ Տալիս եք արտոնություն կայքի ստեղծման և առաջխաղացմանհամար,  կայքում հասանելի ծառայությունների ստեղծման համար: Եթե դուք ջնջեք բովանդակությունը, smartcheck.am- ը ողջամիտ ջանքեր կգործադրի այն հեռացնելու համար այն կայքից, բայց դուք ընդունում եք, որ Caching- ը կամ հղումները չեն կարող անմիջապես անհասանելի լինել:

Առանց երաշխիքների սահմանափակման, smartcheck.am- ը իրավունք ունի (ոչ պարտադիր), smartcheck.am- ի բացառապես հայեցողությամբ (i) հրաժարվել կամ հեռացնել որեւէ բովանդակություն, որը smartcheck.am- ի ողջամիտ կարծիքով խախտում է smartcheck.am-ի քաղաքականությունը կամ ցանկացած ձեւով վնասակար կամ անբարենպաստ է, կյքը իրավասու է  դադարեցնել կամ հերքել կայքի մուտքը եւ օգտագործումը որեւէ անձի կամ կազմակերպության կողմից որեւէ պատճառով, smartcheck.am- ի բացառիկ հայեցողությամբ: smartcheck.am- ը պարտավորություն չի ունենա նախկինում վճարված գումարների փոխհատուցուման համար:

smartcheck.am- ըչիվերանայելեւչիկարողվերանայելբոլորնյութերը, ներառյալհամակարգչայինծրագրերը, որոնքտեղադրվելենկայքումեւչի կարողայդնյութիբովանդակության, օգտագործմանկամհետեւանքներիհամարպատասխանատուլինել: Վեբկայքը տիրապտելով, smartcheck.am- ըչիներկայացնում, որհամաձայնէայնտեղտեղադրվածնյութ հետ, կամորկայքըհավատումէայդնյութի ճշգրիտությանը, օգտակարկամոչվնասակար լինելուն: Դուքպատասխանատու եք համակարգչայինհամակարգերիվիրուսներից, , տրոյականձիներիցեւայլվնասակարկամկործանարարբովանդակությունիցպաշտպանելուհամարանհրաժեշտնախազգուշականմիջոցներձեռնարկելուհամար:

Կայքըկարողէպարունակելայնպիսիբովանդակություն, որըվիրավորականէ, անբարեխիղճ,ինչպեսնաեւ կարող էպարունակել  տեխնիկականանճշտություններ, տպագրական և այլսխալներ։ Կայքըկարողէնաեւպարունակելնյութեր, որոնքխախտումեն երրորդ անձանց գաղտնիությանկամհրապարակայնության իրավունքը,նման բովանդակություններիբեռնումը, պատճենումըկամօգտագործումըենթակաենլրացուցիչդրույթներիեւպայմանների: smartcheck.am- ըպատասխանատվությունչիկրումԿայքիայցելուներիօգտագործմանարդյունքումառաջացածցանկացածվնասիհամար կամ կայք այցելուների կողմից բեռնված բովանդակությանհամար:

Մենքչենքվերանայելեւչենք կարողվերանայելբոլորնյութերը, ներառյալհամակարգչայինծրագրերը, որոնքմատչելիեն այլ կայքերիեւվեբէջերիմիջոցով, որոնցումհղումներ կան smartcheck.am-ին: smartcheck.am- ըչունիայլկայքերինկատմամբվերահսկողությունեւպատասխանատվությունչիկրումդրանցբովանդակությանկամդրանցօգտագործմանհամար: Անկախինտերնետայինկայքկամվեբկայքկապողsmartcheck.am- ըչիներկայացնումկամենթադրումէ, որայնհաստատումէնմանկայքկամվեբկայք: Դուքպատասխանատուեքնախազգուշականմիջոցներձեռնարկելձերեւհամակարգչայինհամակարգերիվիրուսներից, ճիճուներից, տրոյականձիներիցեւայլվնասակարկամկործանարարբովանդակությունիցպաշտպանելուհամար: smartcheck.am- ըհերքումէցանկացածպատասխանատվություն `ոչ web- իեւվեբկայքերիօգտագործմանարդյունքում:

Ինչպես smartcheck.am- ը ուրիշներին խնդրում է հարգել իր մտավոր սեփականության իրավունքները, այն այնպես էլ հարգում է ուրիշների մտավոր սեփականության իրավունքը: Եթե դուք հավատում եք, որ smartcheck.am- ի կողմից տեղադրված կամ կապակցված նյութը խախտում է ձեր հեղինակային իրավունքը, դուք խրախուսվում եք ծանուցել smartcheck.am- ին smartcheck.am Digital Millennium Copyright Act («DMCA») քաղաքականության համաձայն:

smartcheck.am- ը կպատասխանի այդպիսի բոլոր ծանուցագրերին, որոնք ուղարկված կլինեն պատշաճ  կերպով, հանելով հեղինակային իրավունքը խախտող նյութը կամ հեռացնելով խախտված նյութի բոլոր հղումները: Հաճախորդի դեպքում, որը կարող է խախտել կամ բազմիցս խախտել է smartcheck.am- ի կամ այլ անձանց մտավոր սեփականության և հեղինակային իրավունքները,smartcheck.am- ը կարող է իր հայեցողությամբ դադարեցնել կամ մերժել Կայքի մուտքը եւ օգտագործումը նման այցելուների համար: Նման դադարեցման դեպքում smartcheck.am- ը պարտավորություն չի ունենա նախկինում վճարված ցանկացած գումարի վերադարձման համար:

 

smartcheck.am կայքից ձեռք բերելով եւ օգտագործելով  GPS հետեւող սարքեր եւ ծառայություններ, դուք կհայտնվեք էլ փոստի բաշխման ցուցակում: Դուք կստանաք պարբերական նամակ, որը կարող է պարունակել խորհուրդներ եւ հնարքներ, առաջխաղացումներ կամ մեր ծառայությունների վերաբերյալ այլ համապատասխան տեղեկություններ: Թեեւ խորհուրդ չի տրվում , կարող եք հրաժարվել այս էլփոստի հաղորդակցումը ստանալուց `սեղմելով« կառավարել բաժանորդագրությունները »ցանկացած հաղորդագրության ներքեւում:  Եթե փոխել եք էլփոստի հասցեն ,որով ստանում եք այս հաղորդագրությունները, ապա  խնդրում ենք դիմել support@smartcheck.am էլ հասցելով։

GPS- ի տվյալները (GPS սարքերից ուղարկված հաշվետվությունները) պահվում են մեր հիմնական սերվերի եւ պահուստային սերվերի վրա 1 տարի: 1 տարուց ավելի հին տվյալները չեն կարող վերականգնվել: GPS տվյալների բազա մուտք գործելու համար անհրաժեշտ է ակտիվ smartcheck.am հաշիվ: Ծառայությունը դադարելուց հետո GPS- ի տվյալները կջնջվեն հիմնական սերվերի եւ պահուստային սերվերի կողմից եւ չեն կարող վերականգնվել:

Ձեզ ՝որպես մեր կայքից օգտվողի, ծառայելու համար ,մենք սկզբում տեղեկություններ կստանաք ձեր մասին, ինչպիսիք են ձեր անունը, էլեկտրոնային հասցեն: Մենք հավաքում ենք այս տեղեկատվությունը անձամբ, հեռախոսով, փոստով, էլեկտրոնային փոստով կամ մեր վեբ կայքում `ձեր կողմից ձեռք բերված Ծառայությունների միջոցով: smartcheck.am- ը այս տեղեկությունները չի վաճառի կամ տրամադրեք որեւէ երրորդ կողմին, առանց ձեր համաձայնության, բացառությամբ Կրեդիտ քարտի վեճերի եւ իրավապահության պահանջների: Մենք միայն GPS- ի տվյալները կներկայացնենք ընկերության կամ կորպորացիայի համար, որը պատկանում է NFC պիտակը, հետազոտության եւ մարքեթինգային նպատակների համար կամ ընկերության կողմից հեղինակային իրավունքի խախտման համար պատասխանատու անձանց հետապնդելու համար:

Այս պայմանագիրը չի փոխանցվում smartcheck.am- ից Ձեզ smartcheck.am-ի կամ  որեւէ երրորդ կողմի մտավոր սեփականությունը, եւ բոլոր իրավունքները, այդ մտավոր սեփականության նկատմամբ  մնալու է (կողմերի միջեւ) բացառապես smartcheck.am- ին, այդ թվում  smartcheck.am- կայքը եւ բոլոր այլ ապրանքային նշանները, սպասարկման նշանները, smartcheck.am- ի հետ կապված օգտագործվող գրաֆիկական եւ լոգոները, smartcheck.am- ի արտոնագրերի ապրանքային նշանները կամ գրանցված ապրանքային նշանները: Կայքի օգտագործումը Ձեզ իրավունք կամ արտոնություն չի տալիս կա վերբեռնել կամ այլ կերպ օգտագործել smartcheck.am-ի կամ որևէ երրորդ կողմի ապրանքային նշանները:

smartcheck.am ը իրավունք է վերապահում իր բացառիկ հայեցողությամբ փոփոխել կամ փոխարինել սույն Համաձայնագրի որեւէ մաս: Ձեր պատասխանատվությունն է պարբերաբար  ստուգել այս համաձայնագիրը : Սույն Համաձայնագրում փոփոխություններ կատարելու պահից հետո Ձեր կողմից կայքի շարունակական օգտագործումը կամ հասանելիությունը նշանակում են այդ փոփոխությունների ընդունում: smartcheck.am- ը նաեւ կարող է ապագայում կայքի միջոցով առաջարկել նոր ծառայություններ եւ / կամ առանձնահատկություններ (ներառյալ նոր գործիքների եւ ռեսուրսների թողարկումը): Նման նոր հատկանիշները եւ / կամ ծառայությունները ենթակա են սույն Համաձայնագրի պայմաններին։

smartcheck.am- ը կարող է դադարեցնել Ձեր  կողմից կայքի ցանկացած մասի մուտքը ցանկացած ժամանակ, առանց ծանուցման , ինչ-որ պատճառով կամ առանց պատճառի: Եթե ցանկանում եք դադարեցնել այս պայմանագիրը կամ ձեր հաշիվը (եթե ունեք), կարող եք պարզապես դադարեցնել կայքի օգտագործումը: Չնայած վերոհիշյալին, եթե Ծառայության հաշիվ ունեք, ապա նման հաշիվը կարող է դադարեցվել միայն smartcheck.am- ի կողմից, եթե դուք խստորեն խախտել եք սույն Համաձայնագիրը եւ չեք ուղղում նման խախտումը smartcheck.am- ից Ձեզ ծանուցում ուղարկվելուց երեսուն (30) օրվա ընթացքում: Սույն Համաձայնագրի բոլոր դրույթները, որոնք իրենց բնույթով պետք է գոյություն ունենան դադարեցման ավարտից հետո, գոյատեւում են,առանց սահմանափակումների, սեփականության իրավունքի դրույթներ, երաշխիքային իրավունքներ, պատասխանատվություն եւ պատասխանատվության սահմանափակումներ:

 

Կայքը եւ նրա մատակարարները եւ արտոնագրողները այսուհետ հերքում են ցանկացած տեսակի, արտահայտված կամ ենթադրյալ բոլոր երաշխիքները, ներառյալ, առանց սահմանափակումների  առեւտրի երաշխիքները, որոշակի նպատակների համար պիտանիությունը: Ոչ smartcheck.am- ը, ոչ էլ մատակարարները եւ արտոնագրողները որեւէ երաշխիք չեն տալիս, որ Կայքը անխափան կլինի կամ այն մատչելի կլինի շարունակական : Դուք հասկանում եք, որ դուք բեռնել եք բովանդակությունը կամ ծառայությունները ձեր հայեցողությամբ եւ ռիսկով:

Ոչմ ի դեպքում smartcheck.am- ը կամ դրա մատակարարները կամ լիցենզատուները պատասխանատվություն  չեն կրում ցանկացած համաձայնության, անփութության համար կատարված ցանկացած օրենքներով։ Յուրաքանչյուր ոչ իտումնավոր կամ միտումնավոր վնասի դեպքում,կայքը պատասխանատվություն չի կրում։ smartcheck.am- ըպատասխանատվություն չի կրում որեւէ ձախողմանկամ հետաձգման համար `իր ողջամիտ վերահսկողությունից դուրս գտնվող խնդիրների պատճառով: Վերոնշյալը չի տարածվում կիրառելի օրենքով արգելված դեպքերի վրա:

Դուք ներկայացնում  եւ երաշխավորում  եք, որ ձեր կողմից կայքի օգտագործումը խիստ կհամապատասխանի smartcheck.am- ի Գաղտնիության քաղաքականությանը, սույն Պայմանագրով եւ բոլոր կիրառելի օրենքներով եւ կանոնակարգերով (ներառյալ առանց ձեր երկրում տեղական օրենքների կամ կանոնների սահմանափակման ։ Ձեր  կողմից կայքի օգտագործումը  չպիտի բերի որեւէ երրորդ կողմի մտավոր սեփականության իրավունքի խախտման  կամ չարաշահման:

Դուք համաձայնում եք փոխհատուցել վնասները եւ պահել անվնաս smartcheck.am- ը, կատարել նրա կապալառուների ,արտոնագրողների և այլ աշխատակազմի բոլոր պահանջները եւ ծախսերը, ներառյալ փաստաբանների վճարները, որոնք ծագում են Կայքի օգտագործումից , ներառյալ այս պայմանագիրը խախտելու պատճառով:

Այս Համաձայնագիրը կազմում է smartcheck.am- ի եւ ձեր միջև ամբողջ համաձայնությունը եւ այն կարող են փոփոխվել միայն smartcheck.am- ի լիազորված ղեկավարի ստորագրությամբ կամ վերանայված տարբերակը կարող է հրապարակվել  smartcheck.am- ի կողմից: . Բացառությամբ այլ կիրառելի օրենքների, եթե այդպիսիք կան, հակառակ դեպքում, սույն Համաձայնագիրը, մնացած բոլոր դեպքերում կայքի օգտագործողների համար կկիրառվի Հոնկոնգի օրենքները,, ինչպես նաեւ ծագող ցանկացած վեճերի լուծման  համար պատշաճ վայրը լինելու է Հոնկոնգը ։Ցանկացած կողմ, ով կցանկանա դատական գործընթացով հասնել պայմանագրի ինչ-որ հատվածի վերանայման, պարտավոր է վճարել, բոլոր իրավաբանական վճարները ։ Եթե սույն Համաձայնագրի որեւէ մասը անվավեր է կամ անգործունակ, ապա այդ մասը կդիտարկվի արտացոլելու կողմերի նախնական մտադրությունը, իսկ մնացած մասերը կպահպանվեն եւ ուժի մեջ կլինեն։

Պայմանագրի ցանկացած պահանջից հրաժարումը ցանկացած կողմից ևի ազատում կողմին պատասխանատվությունից։ Դուք կարող եք պաշտպանել Ձեր իրավունքները սույն պայմանագրով ։ smartcheck.am կայքը կարղ է ներկայացնել և պաշտպանել իր իրավունքները ըստ սույն պայմանագրի , առանց այլ պայմանների։ Ներկա համաձայնագիրը կունենա պարտադիր ուժ , որպեսզի ծառայի կողմերի օրինական շահերին։

Օգտագործելով smartcheck.am- ի քարտեզագրման առանձնահատկությունները, դուք համաձայնվում եք Google- ի Օգտագործման պայմանների հետ , որոնք կարող եք գտնել այստեղ:

 

Հաշվի առնելով smartcheck.am- ը`  Հոնկոնգի սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերություն , մատուցում է ծառայություններ, որոնք հնարավորություն են տալիս ինձ օգտագործել smartcheck.amհավելվածը, ներառյալ, բայց չսահմանափակվելով միկրոչիպերի օգտագործումւ, ես համաձայն եմ այս smartcheck.am- ի պայմաններից հրաժարվելու եւ պատասխանատվության ազատման պայմանների հետ  ինչպես նշված է այստեղ:

Ես լիովին հասկանում եմ եւ գիտակցում եմ հետեւյալը.

1-Գործունեությունը ունի ռիսկեր եւ վտանգներ.

2-Գործունեության մեջ իմ ներգրավվածությունը կարող է բերել գույքի կորուստների եւ լուրջ վնասվածքների կամ հիվանդությունների այդ թվում, բայց չսահմանափակվելով վնասվածքների, հիվանդությունների, դեֆորմացիաների, կոտրվածքների, մասնակի եւ / կամ ամբողջական կաթվածի, մահվան կամ այլ հիվանդությունների, որոնք կարող են լուրջ հետեւանքներ ունենալ, հաշմանդամություն;

3-Այս գործողությունից բխող ռիսկերը եւ վտանգները կարող են առաջանալ իմ սեփական անփութության հետեւանքով, ինչպես նաեւ smartcheck.am- ի սեփականատերերի, աշխատակիցների, պաշտոնատար անձանց կամ գործակալների կողմից, հովանավորների, բաղադրիչի արտադրողների, ասոցիացիաների, անհատական կազմակերպիչների անփութության պատճառով կամ միջոցառումների կազմակերպիչների, ակումբների, գործակալությունների անփութության, ինչպես նաեւ դժբախտ պատահարների, պայմանագրի պայմանների խախտման, բնության ուժերի կամ այլ պատճառների հետևանքով:

Ռիսկերն ու վտանգները կարող են առաջանալ կանխատեսելի կամ կանխատեսելի պատճառներից, ներառյալ, բայց չսահմանափակվելով տեղանքից, խավարից, բարձրությունից, ջերմաստիճանից, եղանակից, մասնակիցների վիճակից, սարքավորումներից, անվտանգության անբավարարությունըից այլ կողմերի գործողություններից, ֆիքսված կամ շարժվող առարկաներից եւ նման այլ ռիսկերը եւ վտանգները, որոնք հանդիսանում են բացօթյա գործունեության անբաժանելի մասը:

Հաշվի առնելով այս իրադարձություններին մասնակցելու հնարավորությունը, ես հաշվի եմ առնում բոլոր ռիսկերն ու վտանգները եւ ընդունում են ցանկացած կորուստների եւ / կամ վնասների համար լիարժեք պատասխանատվություն, անկախ այն հանգամանքից, թե դրանք ամբողջությամբ կամ մասամբ եղել են  սեփականատերերի, գործակալների, պաշտոնատար անձանց կամ աշխատակիցների անփութության կամ smartcheck.am-ի անփութության հետևանքով ։ Ես ևս լիարժեք պատասխանատվություն եմ կրում:

 

Ի լրումն, որպես դիտարկում եւ խիստ նախապայման, նախքան գործառնություններին մասնակցելը, ես, իմ անձնական անունից, ինչպես նաեւ իմ ժառանգների և իրավահաջորդների անունից , կամովի համաձայնում եմ փոխհատուցել  smartcheck.am- ին ինչպես նաեւ դրա սեփականատերերին, գործակալներին, սպաներին եւ աշխատակիցներին  հասցված ցանկացած վնաս, մարմնական վնասվածք, անօրինական մահ, ծառայության կորուստ կամ այլ խախտումներ, որոնք կարող են առաջանլ  իմ կողմից smartcheck.am –ի ծառայություններից օգտվելու արդյունքում:

Այս համաձայնությունը պետք է կարգավորվի Հոնկոնգի օրենքներին համապատասխան եւ այն դեպքում, երբ սույն փաստաթղթում որեւէ դրույթ անվավեր է ճանաչվել  ցանկացած իրավասու դատարանում, ապա նման դրույթի կ անվավերությունը չի ազդում սույն հոդվածի մյուս դրույթների վրա: Ես համաձայն եմ, որ smartcheck.am- ի հետ կապված վնասների կամ վնասվածքների վերաբերյալ ցանկացած հայց պետք է սկսվի Հոնկոնգում բողոք ներկայացնելուց ոչ ուշ, քան 120 օրվա ընթացքում, հակառակ դեպքում պահանջը կդադարեցվի ընդմիշտ: Հոնկոնգը բացառիկ իրավասությամբ վայր է ցանկացած նման պահանջի համար, եւ ես համաձայն եմ Հոնկոնգի դատարաններում իրավական գործունեության:

Ես ընդունում եմ  վերը թվարկված պայմանները եւ օգտագործում եմ  այս կայքէջը `համաձայնեցնելով նրա քաղաքականությունը: